یک زمین گلف، یک توپ فوتبال، یک حفره 21 اینچی ایجاد شده در زمین و چند ضربه به توپ؛ به این ورزش فوت گلف می گویند. هنوز دقیقا معلوم نشده این بازی را چه کسی اختراع کرده، اما در سال 2009 قوانین بازی نوشته شد و بازی استاندارد شد.
 اغلب قوانین این بازی مربوط به گلف است تا فوتبال و بازیکن باید با پا چند ضربه به توپ زده تا توپ را وارد حفره کند.
درخت، چاله، تپه کوچک، نهر آب و ... از جمله موانع خود ساخته این بازی است که باعث می شود بازیکن توپ را دقیقتر به هدف بزند و اگر توپ به این موانع بخورد، خطا حساب می شود.
طبق قوانین از 18 ضربه باید 9 ضربه به داخل حفره برود تا پیروز میدان شد.
طبق آمار منتشره از سوی فدراسیون فوت گلف امریکا، تاکنون سی کشور این بازی را به صورت رسمی در کشور خود راه اندازی کرده اند و سال گذشته جام جهانی فوت گلف در مجارستان برگزار شد.