1 ) چمن های فوتبال و فوتسال : بالاترین مرجع جهت استاندارد چمن های فوتبالی فیفاست دو مرحله استاندارد جهت چمن های فوتبالی وجود دارد:
 الف ) مواد اولیه مانند نخ برای تائیدیه ها در این مرحله چند آزمایشگاه مانند LABO SPORT و  ISA که آزمایشگاههای مورد تائید فیفا هستند و مواد اولیه تولید جهت دریافت استاندارد توسط این آزمایشگاهها ارزیابی فنی شده سپس با دریافت گواهی از این مراجع چمن با استفاده از این مواد دارای استاندارد تولید می گردد .
ب ) گواهینامه های تک ستاره و دوستاره : پس از تولید چمن از مواد اولیه دارای استانداردهای ذکر شده چمن مصنوعی که در زمین فوتبال نصب گردیده از سوی نمایندگان فیفا بررسی و گواهینامه برگزاری مسابقات به صورت کشوری ، ملی و یا بین المللی جهت مسابقاتی مانند جام جهانی صادر می گردد جهت این موضوع شرایط زیرسازی زمین ، نحوه نصب ، مواد مورد استفاده جهت نصب و سایر امکانات موجود استادیومی مانند نور ، صندلی تماشاگران و غیره مورد بررسی و گواهی مربوطه جهت استادیوم با قابلیت برگزاری مسابقه با زمان خاص صادر می گردد که این گواهی قابل تمدید است .

2 ) چمن های هاکی ، بالاترین مرجع جهت این موضوع FIH  یا فدراسیون جهانی هاکی می باشد جهت این ورزش استاندارد محصول تولیدی نهائی به آزمایشگاههای مورد تائید ارسال می شوند سپس فدراسیون جهانی محصول تولیدی هر کارخانه را بسته به نام نوع و ارتفاع محصول استاندارد تشخیص داده و جهت مدت زمانی معین اجازه استفاده از این محصولات را جهت زمین های استاندارد هاکی به مصرف کنندگان می دهد .
3 ) سایر انواع چمن ها بسته به نوع و کیفیت شامل استاندارد خاص با گواهی نامه بین المللی مطرحی نمی باشد از این رو استاندارد آن تنها می تواند بر اساس نیازبازار و اداره استاندارد هر کشور بررسی تا از جهت مواد مضر و یا سایر ترکیبات دارای استاندارد مصرف برای موارد ورزشی یا تزئینی باشد .